Všeobecné podmínky

1. DEFINICE POJMŮ

Provozovatelem, vedením spolku a/nebo spolkem se rozumí “Akademie soběstačnosti, z.s.”, IČ: 02912163, se sídlem:

Jindřišská 901/5, Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59466.

Webové stránky, Portál – stránky provozované spolkem umístěné na adrese www.akademiesobestacnosti.cz.

Člen spolku –­ fyzická nebo právnická osoba, uvedená a označená jako člen ve stanovách spolku Čl. IV.

Strana/strany – provozovatel a/nebo člen spolku.

Stanovy ­– stanovy spolku Akademie soběstačnosti, z.s.

Členství ­– právní vztah mezi provozovatelem a členem založený registrací prostřednictvím webových stránek.

Vznik/zánik členství – vznik/zánik právního vztahu mezi členem spolku a spolkem.

Členský příspěvek ­– úplata stanovená příspěvkovým řádem.

Příspěvkový řád – vnitřní předpis spolku stanovující pravidla pro získávání členských příspěvků, zveřejněný na www.akademiesobestacnosti.cz.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pečlivě si přečtěte tyto všeobecné podmínky předtím, než začnete využívat služby zprostředkované Provozovatelem.

2. Tyto všeobecné podmínky stanoví zásady a postupy při vzniku a zániku členství, postupy při darování finančního daru spolku a další postupy s tím související.

3. Tyto všeobecné podmínky stanoví zásady provozu a užívání webových stránek www.akademiesobestacnosti.cz.

4. Vstupem, užíváním, prohlížením, přenosem nebo uložením Webových stránek, nebo kterékoli ze služeb spolku potvrzujete, že jste si tyto Všeobecné podmínky přečetli, souhlasíte a zavazujete se tyto Všeobecné podmínky dodržovat.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení změnit nebo nahradit kteroukoli z podmínek, nebo kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit Službu (zejména dostupnost jakékoli funkce nebo obsahu) uveřejněním těchto změn na Webových stránkách nebo v e­mailovém oznámení zaslaném Uživatelům.

6. Provozovatel může rovněž stanovit omezení určitých funkcí a služeb nebo omezit přístup ke kterékoli nebo veškerým službám, a to bez předchozího oznámení.

 

3. REGISTRACE DO SPOLKU A VZNIK ČLENSTVÍ

1. Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se Stanovami, dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl spolek založen.

2. Členství vzniká registrací na Webových stránkách Provozovatele.

3. Základní členství ve spolku je ZDARMA.

4. K přístupu na Webové stránky si člen volí heslo. Jako uživatelské jméno slouží e­mailová adresa Uživatele.

5. Člen je povinen poskytnout Provozovateli přesné a úplné registrační údaje. Za povinné jsou označeny tyto registrační údaje: křestní jméno, příjmení, email, heslo, ulice, město, PSČ. Zadáním neplatných nebo nesprávných údajů při registraci je členství považováno za neplatné a může být Provozovatelem zrušeno.

6. Po odeslání registračního formuláře je Členovi zaslán potvrzovací email, kontrolující existenci zadané emailové adresy. Kliknutím na odkaz obsažený v potvrzovacím emailu je registrace dokončena a Členství nabývá platnosti. O této skutečnosti je Člen informován druhým potvrzovacím emailem.

7. Člen může veřejně přístupné údaje o své osobě editovat po přihlášení do členské sekce. Odkaz na vstup do ní je obsažen v druhém potvrzovacím emailu.

8. Potřebuje­li člen změnit kterýkoli ze základních údajů uvedených při registraci, zašle email s požadavkem na změnu údajů na email info@akademiesobestacnosti.cz a to z emailové adresy zadané při registraci.

9. Člen nesmí použít účet jiného člena. V případě, že dojde k neoprávněnému použití účtu člena, je tento člen povinen písemně oznámit Provozovateli takovéto neoprávněné použití účtu nebo jiné porušení bezpečnosti účtu, o kterém se dozví.

10. Na vznik členství není právní nárok.

 

4. POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU

1. Finanční dar je možné zaslat prostřednictvím platební brány na Webové stránce nebo vložením na transparentní účet Provozovatele č. 2300612593/2010.

2. Podnětem pro vznik darovací smlouvy je připsání finanční částky daru na účet Provozovatele.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány a zvolením platební metody umožňující okamžitou kontrolu připsání finanční částky na účet Provozovatele, je darovací smlouva vystavena automaticky a zaslána na emailovou adresu zadanou ve formuláři pro přispění.

4. V případě platby formou vložení na účet Provozovatele je vkladatel vyžadující darovací smlouvu povinen zaslat jméno, příjmení, poštovní adresu, emailovou adresu a potvrzení o uskutečněné platbě na emailovou adresu info@akademiesobestacnosti.cz. Po kontrole správnosti bude darovací smlouva odeslána na emailovou adresu vkladatele nejpozději do 5 pracovních dnů.

5. Přijaté finanční dary budou využity pro realizaci projektu Akademie soběstačnosti.

 

5. REKLAMACE

1. V případě neobdržení darovací smlouvy nebo její nečitelnosti, nemožnosti otevření, poškození souboru a v jiných situacích zabraňujících použití darovací smlouvy je možné reklamovat její doručení a požádat o nové zaslání na emailové adrese: info@akademiesobestacnosti.cz.

 

6. PODMÍNKY PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ A KOPÍROVÁNÍ OBSAHU

1. Uživatelé Webové stránky mohou její volně dostupný obsah kopírovat a šířit v nezměněném znění se zachováním a zveřejněním zdroje ve formě citace www.akademiesobestacnosti.cz nebo s uvedením Akademie sobestacnosti z.s. jako zdroje.

2. Uživatelé Webové stránky nemohou obsah, který není veřejně přístupný a který je určen jen pro členy a posluchače Akademie soběstačnosti volně šířit bez udělení souhlasu a uvedení Akademie sobestacnosti z.s. jako zdroje.

3. Veškerý grafický i textový obsah Webové stránky je duševním vlastnictvím spolku. Uživatelé Webové stránky nesmí používat logo spolku nebo vystupovat jménem spolku bez udělení souhlasu k tomu určeného.

4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah vložený členy na Webové stránky.

5. Provozovatel má právo odstranit jakýkoli příspěvek či obsah Webových stránek v případě, že jej vyhodnotí jako nevhodný.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek jsou zásady ochrany osobních údajů zapsaného spolku Akademie sobesacnosti, z.s.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Akademie sobestačnosti, z.s.

Tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásady") jsou nedílnou součástí všeobecných podmínek zapsaného spolku “Akademie soběstačnosti, z.s.”, IČ: 02912163, se sídlem Jindřišská 901/5, Praha 1, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 59466 dále jen AS. Zásady popisují, jakým způsobem AS shromažďuje, užívá a zpřístupňuje, tedy nakládá, s Vašimi osobními údaji ve vztahu k webovým stránkám provozovaným AS na adrese http://www.akademiesobestacnosti.cz (dále jen "Portál") a službám poskytovaným AS prostřednictvím Portálu (dále jen "Služby").

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Užíváním Portálu AS souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů zapsaných do veškerých formulářů Portálu. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené formulářích, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Poučení podle § 12 a 21 zákona č 101/2000 Sb.

Subjekt údajů může požádat AS o informaci o zpracování svých osobních údajů. AS je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila formulář, zjistí nebo se domnívá, že AS provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou­li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví­li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro zajištění provozu a poskytovaných služeb Portálu. Všechny údaje uvedené ve formulářích budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení a kontaktování subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle JKZ informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace AS nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje z formulářů mohou být použity AS pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu AS.

Prohlášení správce

AS prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci AS nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s AS a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.


Přihlašte se:

REGISTRACE ZDARMA

Partneři:

Creative Gate Mixéry a odšťavňovače.cz Nanoenergies.cz Mabeko.cz Slideslive.com

Náš Facebook:

Náš Google+:

Nahoru